Na de omvangrijke wijziging van het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, gaat het arbeidsrecht opnieuw op de schop. Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer ingestemd.

De Wab introduceert nieuwe regels voor het arbeidsrecht.

Oproepovereenkomst
Het gaat allereerst om aanpassingen in de regeling voor oproepovereenkomsten: de onzekerheid voor oproepkrachten die gepaard gaat met zo’n contract, wordt deels weggenomen door werkgevers te verplichten een langere oproeptermijn aan te houden. Bovendien moeten werkgevers oproepkrachten na verloop van een jaar een contract met een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Ketenregeling
Daarnaast verandert de ketenregeling. De ketenregeling regelt hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een werkgever maximaal met een werknemer kan sluiten, voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De speelruimte voor werkgevers wordt op dit gebied (weer) groter.

Ontslagstelsel
Ook het ontslagstelsel ondergaat een wijziging. Binnen het gesloten stelsel van ontslaggronden wordt een extra (cumulatie) ontslaggrond geïntroduceerd. Het wordt voor werkgevers dus iets makkelijker om afscheid te nemen van een (vaste) werknemer.

Transitievergoeding
Ook de regels voor de transitievergoeding – de vergoeding die werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn, ontvangen als hun arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt – veranderen. Niet alleen wijzigt de berekeningswijze, ook introduceert de wetgever de regel dat iedere werknemer (dus ook als hij pas korter dan twee jaar in dienst is) aanspraak maakt op zo’n transitievergoeding.

Payrollovereenkomsten
De Wab brengt ook een aanpassing in de regels met betrekking tot payrollovereenkomsten met zich mee. Dit om te voorkomen dat de payroll constructie wordt misbruikt om werknemers tegen slechtere arbeidsvoorwaarden te werk te stellen.

WW-premies
Tot slot wijzigt ook de berekening van WW-premies.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels van kracht worden per 1 januari 2020. Vanaf dat moment gaat het arbeidsrecht dus ingrijpend veranderen. Dat heeft niet alleen consequenties voor werkgevers en individuele werknemers, maar ook voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is immers ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming (artikel 2 WOR). Met het oog daarop heeft de ondernemingsraad een aantal rechten en bevoegdheden .

Bij het uitoefenen van die rechten en bevoegdheden moet de ondernemingsraad zich rekenschap geven van de wettelijke kaders. Het is dus van belang dat de ondernemingsraad op de hoogte is van de veranderingen die de Wab op dat gebied met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemingsraad die moet adviseren over de personele gevolgen bij een reorganisatie. Het is dan wel van belang dat de ondernemingsraad weet wat de wettelijke kaders voor bijvoorbeeld de berekening van een transitievergoeding zijn.

Bovendien is denkbaar dat de implementatie van de Wab leidt tot besluiten van de ondernemer waar ondernemingsraad medezeggenschapsrechten over heeft. Veel ondernemers hanteren bijvoorbeeld een vaste volgorde van het aanbieden van bepaalde en onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst. Als deze werkwijze wijzigt als gevolg van de Wab, vormt dat een verandering van het aanstellingsbeleid en heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Zo zijn er nog meer directe en indirecte implicaties waar de ondernemingsraad aandacht voor moet hebben.

Meer weten over de wijzigingen die de Wab met zich meebrengt en wat dit betekent voor de ondernemingsraad? Tijdens het webinar geven mr. Lieke van den Eijnden en mr. drs. Manouk Milbou inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de praktijk betekent. Er wordt (kort) aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht, waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven. We sluiten af met een aantal aandachtspunten voor de ondernemingsraad.

Webinar WAB en de rol van de ondernemingsraad

21 juni 2019 van 10:00 – 11:00 
Kosten: € 0,00