FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Adviesrecht - WOR

Er kan sprake zijn van een adviesrecht ingevolge artikel 25 lid 1 sub e, wijziging van de organisatie, danwel verdeling van bevoegdheden. Het moet dan wel gaan om een belangrijke wijziging. Bij dit soort situaties wordt altijd erg feitelijk gekeken. Wat zijn bijvoorbeeld de taken die gewijzigd zijn, zijn die juist zwaarder of minder zwaar geworden, heeft er tevens een vermindering van het aantal coördinatoren plaatsgevonden?
Het enkel wisselen van de persoon als coördinatoren hoeft niet adviesplichtig te zijn. Het wijzigen van de taken en mogelijk ook de bevoegdheden kan mogelijk wel adviesplichtig zijn. Vraag daarom dus als ondernemingsraad de oude en de nieuwe functieprofielen op.
Kortom wat gaat er precies wijzigen en afhankelijk daarvan kun de ondernemingsraad beoordelen of er sprake is van een adviesrecht.

 

Verslaglegging - werkwijze

Dat zou kunnen. Ligt er aan of en hoe de ondernemingsraad de stukken “openbaar” publiceert. De achterban kan dat niet beoordelen welke onderwerpen wel of niet met derden kunnen worden gedeeld. Het is dus de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om te bepalen wat wel en niet doorgestuurd kan worden. Criterium daarbij is of iets onder de geheimhouding valt of niet. Zolang het niet geheim is kan de informatie worden gedeeld. De OR bepaalt daarbij hoe de informatie wordt gedeeld. Bijvoorbeeld gekleurd of niet, of juist meer neutraal.

Een vakbondsfunctionaris in deze een derde partij is. Dit houdt in dat een ondernemingsraad niet zomaar zijn notulen door kan sturen. In de notulen kunnen best onderwerpen in staan die onder de geheimhouding van de ondernemingsraad vallen. De achterban heeft recht op zowel de verslagen van de vergadering van de ondernemingsraad als de verslagen van de overlegvergadering.
Artikel 14 Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt dat de ondernemingsraad in zijn reglement het bekendmaken van de verslagen van de OR-vergadering en het OR-jaarverslag aan de achterban kan regelen.
In artikel 23a WOR staat dat ondernemer en ondernemingsraad gezamenlijk afspreken hoe en wanneer de agenda én het verslag van de overlegvergadering bekend worden gemaakt aan de achterban. Hier kunnen dus korte samenvatting volstaan. Er is in ieder geval geen recht die buitenstaanders recht geeft op het integraal inzien van de verslagen.

Wet op de ondernemingsraden algemeen

Vakbondsleden die in een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zitten zijn automatisch kaderleden van de vakorganisaties. Zij zijn als het ware vrijwilligers voor de vakorganisatie. Belangrijk is om het onderscheid tussen kaderlid en ondernemingsraadslid goed te maken.
Herzieningen of opstellen van sociale plannen zijn in principe een vakbondsaangelegenheid. De vakorganisaties nemen dan dus deel aan de onderhandelingen. De vakorganisaties mogen kaderleden uitnodigen om aan de onderhandelingen deel te nemen. De kaderleden zijn immers ook lid bij de desbetreffende vakorganisatie en nemen in de hoedanigheid van lid van de vakorganisatie dan ook deel aan de onderhandelingen of zijn toehoorder.
Echter de ondernemingsraad mag in het kader van het adviesrecht over de reorganisatie ook adviseren over de ondervanging van de personele gevolgen en dus ook over het (herziende) sociaal plan. De ondernemingsraad mag het sociaal plan in zijn afweging meenemen.
Er kan inderdaad sprake zijn van belangenverstrengeling/dubbele petten. Maar het kaderlid kan niet eenzijdig namens de ondernemingsraad optreden of besluiten nemen. Dat kan alleen de ondernemingsraad zelf.
De ondernemingsraad zal niet kunnen voorkomen dat dit kaderlid deelneemt aan de onderhandelingen, als hij als kaderlid wordt uitgenodigd namens de vakorganisatie. Maar dit kaderlid kan ook alleen aan de onderhandelingen deelnemen als lid van de vakorganisaties, niet als vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan ook altijd zelf het contact met de vakorganisaties en de werkgever opzoeken, dat hoeft niet via het desbetreffende kaderlid te lopen.

Wel kan met het desbetreffende lid gesproken worden over het feit dat er sprake kan zijn van het dubbele petten probleem en dat het desbetreffende kaderlid zich daar wel bewust van moet zijn. Dat hij deelneemt aan de onderhandelingen als lid van de vakorganisaties, niet als vertegenwoordiger van de OR.

Een ondernemingsraad kan alleen via de kantonrechter een lid uitsluiten/schorsen. Er moet dan sprake zijn van een ernstige belemmering waardoor de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig worden belemmerd of het overleg met de ondernemer ernstig wordt belemmerd. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze ernstige belemmering niet snel wordt aangenomen. Het moet dan gaan om het opzettelijk en herhaald verstoren van de orde of een inbreuk op de democratische spelregels of een combinatie van die twee. Dat geldt overigens ook voor het keer op keer schenden van de geheimhoudingsplicht en het verspreiden van onwaarheden onder het personeel.

 

ONZE ADVISEURS

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht bij Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en expert op snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht. Met name fusies, overnames en financieringen. Docent aan Tilburg University. Tevens actief op sportrecht en zorgrecht. Schreef het Handboek voor Cliëntenraden. Studeerde cum laude af voor specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij is tevens bestuurslid bij de BVMP.

STEL HIER UW VRAAG

  • Graag invullen zodat wij u kunnen bereiken voor aanvullende informatie op uw vraag
  • Kruis hier aan onder welke categorie uw vraag valt.
Share This