FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Adviesrecht - WOR

Er kan sprake zijn van een adviesrecht ingevolge artikel 25 lid 1 sub e, wijziging van de organisatie, danwel verdeling van bevoegdheden. Het moet dan wel gaan om een belangrijke wijziging. Bij dit soort situaties wordt altijd erg feitelijk gekeken. Wat zijn bijvoorbeeld de taken die gewijzigd zijn, zijn die juist zwaarder of minder zwaar geworden, heeft er tevens een vermindering van het aantal coördinatoren plaatsgevonden?
Het enkel wisselen van de persoon als coördinatoren hoeft niet adviesplichtig te zijn. Het wijzigen van de taken en mogelijk ook de bevoegdheden kan wel adviesplichtig zijn. Vraag daarom dus als ondernemingsraad de oude en de nieuwe functieprofielen op.
Kortom wat gaat er precies wijzigen en afhankelijk daarvan kun je als ondernemingsraad beoordelen of er sprake is van een belangrijke wijzigingen en daardoor een adviesrecht ontstaat.

 

Categorie: Adviesrecht - WOR

Financiën

Er zijn een paar dingen zeker in het leven. En een van die zekerheden is dat mensen (wie dan ook) het moeilijk vinden te praten over geld. In dit geval vinden directies het lastig omdat cijfers vaak ook een reflectie zijn van hun functioneren. En wat als het bij de concurrent terecht komt? En wat doet het met de medewerkers als iedereen maar alles kan inzien? In de kern moet een ondernemingsraad in alle openheid zijn werk kunnen doen. Soms is het nuttig om ook onder vertrouwelijkheid informatie in te zien. Artikel 31 en artikel 31a WOR zijn in ieder geval helder. Alle financiële gegevens die noodzakelijk zijn om je OR-werk te kunnen uitvoeren, kan opgevraagd worden. Dat dit onder geheimhouding wordt verstrekt, is in beginsel niet vreemd. Informatie geheimhouden voor de ondernemingsraad, kan echter niet. Zo is er jurisprudentie dat zelf beursgevoelige informatie met de ondernemingsraad gewoon gedeeld kan worden.

Categorie: Financiën

Om te kunnen ondernemen, heeft een organisatie geld nodig. Dat kan eigen geld zijn (eigen vermogen), van de aandeelhouders of van een vereniging. Dit kan ook geleend geld zijn (vreemd vermogen) van een bank of verzekeringsmaatschappij. Vaak wordt de financiering van een onderneming één keer geregeld en daarna niet meer naar gekeken. De onderneming kan echter veel winstgevender zijn dan een aantal jaren geleden, of meer eigen vermogen hebben. Of er zijn een aantal overnames, reorganisaties of herstructureringen geweest. Dan is het goed opnieuw te kijken naar alle gelden (zowel leningen als eigen vermogen). Herfinancieren betekent dan….zoeken naar de meest gunstige financiering van je onderneming. Voorbeeld: als je een huis hebt gekocht, dan kijk je toch regelmatig over de hypotheek nog steeds het meest voordelig is? Kan de rente omlaag? Is het huis meer waard geworden en kan daarom de risico-opslag bij de rente ervan af? Een herfinanciering is adviesplichtig en voor een ondernemingsraad belangrijk om naar te kijken. Het gaat dan vooral om te kijken naar de impact op de winstgevendheid alsmede de risico’s die zich kunnen voordoen en de zekerheden die gevraagd worden. En last but not least…wat zijn de voorwaarden die de verstrekkers van de lening stellen?

Categorie: Financiën

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke geldstromen in en uit de organisatie. Waar komt het geld vandaan en waar wordt daadwerkelijk geld aan besteed? Hiermee kun je goed in de gaten houden of je voldoende gelden hebt (liquiditeiten) om te blijven functioneren. Een winst-en-verliesrekening is ook interessant maar geeft een ander inzicht. Hier wordt inzicht gegeven in de winstgevendheid van je product dat je verkoopt of je dienst die je levert. Oftewel, als je iets verkoopt, kijkt je naar alle kosten die gemaakt zijn. Vervolgens is hetgeen over blijft je rendement (een winst of verlies). Kosten zijn echter niet altijd directe geldstromen. Een voorbeeld: afschrijvingen zijn wel kosten maar is geen daadwerkelijk geld. Oftewel, beide overzichten zijn interessant, ze geven echter alleen een ander inzicht. Het ene overzicht gaat of het werkelijke geld en het andere overzicht geeft inzicht in de vraag of de organisatie diensten verleent of producten verkoopt waarbij een marge gemaakt wordt (winstgevendheid). Naast deze twee overzichten wordt vaak ook de Balans genoemd als een derde informatie bron om te kijken naar de financiële gezondheid van een organisatie.

Categorie: Financiën

Nee, en dat is ook niet gewenst. Dat de directie vraagt om een begroting, kan een vorm van professionalisering zijn. Een begroting is een verwachting voor het komend jaar van hetgeen de ondernemingsraad wilt gaan uitgeven. Een budget is taakstellend, oftewel, meer uitgeven mag niet. Natuurlijk kun je best een begroting opstellen met in het achterhoofd wat afgelopen jaren is uitgegeven en wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Dat is voor de directie handig om een organisatiebegroting te maken. Met een budget moet je echter uitkijken. Als er plotseling een groot verandertraject aankomt en je hebt een budget afgestemd voor overleg of het inhuren van een externe, zou het best kunnen dat je daar dan niet mee uitkomt.

Categorie: Financiën

Het jaarverslag is een extern verslag en wordt gemaakt voor externe partijen. De management informatie is veelal bedoeld voor de interne belanghebbenden. Deze partijen hebben andere vragen en willen andere inzichten. Daarbij komt dat het externe verslag (het jaarverslag) moet voldoen aan wettelijke bepalen, terwijl het interne verslag vorm vrij is. De cijfers kunnen daarom zeker afwijken. Het is daarom voor de ondernemingsraad ook van belang de twee verslagen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Achteruit kijken (het jaarverslag) en een mening vormen over hoe je het gedaan hebt. Of je kijkt naar het heden (management informatie). Deze informatie is bedoeld om te monitoren of je op de goede weg zit…op begroting of budget.

Categorie: Financiën

Zeker is het nuttig deze op te vragen. Sterker nog, een goed functionerende ondernemingsraad kan niet zonder. In de management letter beschrijft de (controlerende) accountant wat zij/hij allemaal tegenkomt bij zijn controle proces. Wat zijn de risico’s, waar moet de directie nog op letten, wat gaat er bijvoorbeeld qua wetgeving wijzigen en is nog niet doorgevoerd? Oftewel, juist de risico’s en de zorgen die de accountant heeft, staan hierin. Juist daarom wil je hem zien. Aan de andere kant kan de letter ook bestaan uit alleen maar details en technische financiële zaken. Maar het is aan de ondernemingsraad om te bepalen of het relevant was of niet. En volgens artikel 31a  Wet op de Ondernemingsraden kan je de management letter ook gewoon opvragen.

Categorie: Financiën

Pensioen

Ja, dat is mogelijk. En noodzakelijk. Pensioen is (uitgesteld) loon. Als dat wijzigt heeft een medewerker het recht om te weten hoeveel het precies wijzigt. In alle gevallen kan de waarde van het (uitgestelde) loon berekend worden. Dit geeft inzicht in de benodigde compensatie.

Categorie: Pensioen

Ja. Dit vloeit voort uit de WOR art. 27 lid 2 . … “Hij (de ondernemer) verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.”

Categorie: Pensioen

Geef een antwoord

Om een indicatie van het effect van de wijziging te krijgen kan er in eerste instantie met maatmannen gerekend worden. Om een zuiver beeld te krijgen dienen alle medewerkers doorgerekend te worden.

Categorie: Pensioen

Dat verschilt per pensioenregeling. Op mijnpensioenoverzicht staan al jouw opgebouwde pensioenaanspraken in één overzicht. Daar zie je ook precies op welke leeftijd het pensioen tot uitkering komt.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Dat is mogelijk. Als de levensverwachting blijft stijgen, stijgt de pensioenleeftijd mee. Als de levensverwachting gelijk blijft, blijft ook de pensioenleeftijd gelijk. Zo staat het nu in de wet.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Nee maar ook geen verslechtering. Omdat de premie-inleg gelijk blijft, bouw je evenveel pensioenkapitaal op.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Nee. Als alleen de pensioenleeftijd naar 68 jaar verschuift en de opbouw gelijk blijft, is dit een verslechtering van je pensioenopbouw. Er wordt wel evenveel pensioen opgebouwd maar daarvoor moet je wel een jaar langer werken

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Ja, je kunt je pensioeningangsdatum afstemmen op je AOW-ingangsdatum. Andersom kan niet. De AOW-datum staat vast, de pensioendatum kun je verschuiven.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Ja. In vrijwel alle pensioenregelingen is het mogelijk om het pensioen eerder of later in te laten gaan. AOW kan niet verschoven worden.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Dat is wel verstandig. In de praktijk blijkt dat ook bij bestuurders, niet altijd duidelijk is welke gevolgen de aanpassing van de pensioenregeling met zich meebrengt. Regelmatig ontbreekt essentiële informatie in de instemmingsaanvraag waardoor de ondernemingsraad niet in staat is om een afgewogen oordeel te vormen.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Ja. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Die mag niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden. In alle bij ons bekende zaken wordt de achteruitgang -in goed overleg met de bestuurder- gecompenseerd.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Als er wel instemmingsrecht is maar er is geen instemmingsverzoek bij de ondernemingsraad neergelegd kan de ondernemingsraad nietigheid van het besluit inroepen. Dit moet schriftelijk en binnen 1 maand nadat het besluit kenbaar gemaakt is of de ondernemingsraad van het besluit kennis heeft genomen.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Een verslechtering. Voor de werkgever levert dit een besparing op. Ja. In vrijwel alle gevallen kan de achteruitgang gecompenseerd worden binnen de pensioenregeling.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Nee. Het is toegestaan om de pensioenleeftijd op 67 jaar te laten staan. Wel dient de pensioenregeling te voldoen aan het fiscaal kader wat aansluit bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Als de huidige pensioenregeling daarbinnen past, hoeft er niet perse iets gewijzigd te worden.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Ja. Het betreft een wijziging van de pensioenovereenkomst. Het maakt niet uit of de wijziging het gevolg is van een wettelijke of vrijwillige aanpassing.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Categorie: Pensioen

Reglement OR

Het jaarverslag moet een verslag zijn van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en zijn commissies van het afgelopen jaar. Hierin wordt onder andere vermeld de onderwerpen die de ondernemingsraad heeft behandeld en de onderwerpen die (in de overlegvergadering) met de ondernemer zijn besproken. Het jaarverslag wordt daarnaast gebruikt om over activiteiten verantwoording af te leggen en plannen voor de toekomst kenbaar te maken. Het jaarverslag wordt door de ondernemingsraad goedgekeurd en openbaar gemaakt. Sinds 2013 hoeft het jaarverslag niet langer verzonden te worden aan de bedrijfscommissie

Het jaarverslag wordt als een van de belangrijkste communicatiekanalen van de ondernemingsraad naar het personeel gezien. Er is echter geen specifieke lijst waaraan een jaarverslag van de ondernemingsraad van de ondernemingsraad aan moet voldoen.

Verslaglegging - werkwijze

Dat zou kunnen. Ligt er aan of en hoe de ondernemingsraad de stukken “openbaar” publiceert. De achterban kan dat niet beoordelen welke onderwerpen wel of niet met derden kunnen worden gedeeld. Het is dus de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om te bepalen wat wel en niet doorgestuurd kan worden. Criterium daarbij is of iets onder de geheimhouding valt of niet. Zolang het niet geheim is kan de informatie worden gedeeld. De OR bepaalt daarbij hoe de informatie wordt gedeeld. Bijvoorbeeld gekleurd of niet, of juist meer neutraal.

Een vakbondsfunctionaris in deze een derde partij is. Dit houdt in dat een ondernemingsraad niet zomaar zijn notulen door kan sturen. In de notulen kunnen best onderwerpen in staan die onder de geheimhouding van de ondernemingsraad vallen. De achterban heeft recht op zowel de verslagen van de vergadering van de ondernemingsraad als de verslagen van de overlegvergadering.
Artikel 14 Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt dat de ondernemingsraad in zijn reglement het bekendmaken van de verslagen van de OR-vergadering en het OR-jaarverslag aan de achterban kan regelen.
In artikel 23a WOR staat dat ondernemer en ondernemingsraad gezamenlijk afspreken hoe en wanneer de agenda én het verslag van de overlegvergadering bekend worden gemaakt aan de achterban. Hier kunnen dus korte samenvatting volstaan. Er is in ieder geval geen recht die buitenstaanders recht geeft op het integraal inzien van de verslagen.

Wet op de ondernemingsraden algemeen

Op basis van artikel 35 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gaan de bevoegdheden van de lokale ondernemingsraden van rechtswege over naar een Centrale Ondernemingsraad, zodra die is ingesteld. Het gaat hierbij om de artikelen 22a tot en met 32 WOR. Dus ook het advies en instemmingsrecht. De bevoegdheden van de Centrale Ondernemingsraad zijn echter wel beperkt tot uitsluitend die aangelegenheden die van gemeenschappelijke belang zijn voor alle of een meerderheid van de ondernemingen waarvoor de Centrale Ondernemingsraad is ingesteld.
Ook moet je kijken naar het onderwerp waar het over gaat en of dat onderwerp van belang is voor alle of een meerderheid van de ondernemingen en betekent het niet dat altijd bijvoorbeeld het adviesrecht bij de Centrale Ondernemingsraad terecht komt. Een onderwerp kan immers ook maar 1 onderneming raken. In dat geval moet het dan ook door die lokale ondernemingsraad worden behandeld.

Het jaarverslag moet een verslag zijn van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en zijn commissies van het afgelopen jaar. Hierin wordt onder andere vermeld de onderwerpen die de ondernemingsraad heeft behandeld en de onderwerpen die (in de overlegvergadering) met de ondernemer zijn besproken. Het jaarverslag wordt daarnaast gebruikt om over activiteiten verantwoording af te leggen en plannen voor de toekomst kenbaar te maken. Het jaarverslag wordt door de ondernemingsraad goedgekeurd en openbaar gemaakt. Sinds 2013 hoeft het jaarverslag niet langer verzonden te worden aan de bedrijfscommissie

Het jaarverslag wordt als een van de belangrijkste communicatiekanalen van de ondernemingsraad naar het personeel gezien. Er is echter geen specifieke lijst waaraan een jaarverslag van de ondernemingsraad van de ondernemingsraad aan moet voldoen.

Vakbondsleden die in een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zitten zijn automatisch kaderleden van de vakorganisaties. Zij zijn als het ware vrijwilligers voor de vakorganisatie. Belangrijk is om het onderscheid tussen kaderlid en ondernemingsraadslid goed te maken.
Herzieningen of opstellen van sociale plannen zijn in principe een vakbondsaangelegenheid. De vakorganisaties nemen dan dus deel aan de onderhandelingen. De vakorganisaties mogen kaderleden uitnodigen om aan de onderhandelingen deel te nemen. De kaderleden zijn immers ook lid bij de desbetreffende vakorganisatie en nemen in de hoedanigheid van lid van de vakorganisatie dan ook deel aan de onderhandelingen of zijn toehoorder.
Echter de ondernemingsraad mag in het kader van het adviesrecht over de reorganisatie ook adviseren over de ondervanging van de personele gevolgen en dus ook over het (herziende) sociaal plan. De ondernemingsraad mag het sociaal plan in zijn afweging meenemen.
Er kan inderdaad sprake zijn van belangenverstrengeling/dubbele petten. Maar het kaderlid kan niet eenzijdig namens de ondernemingsraad optreden of besluiten nemen. Dat kan alleen de ondernemingsraad zelf.
De ondernemingsraad zal niet kunnen voorkomen dat dit kaderlid deelneemt aan de onderhandelingen, als hij als kaderlid wordt uitgenodigd namens de vakorganisatie. Maar dit kaderlid kan ook alleen aan de onderhandelingen deelnemen als lid van de vakorganisaties, niet als vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan ook altijd zelf het contact met de vakorganisaties en de werkgever opzoeken, dat hoeft niet via het desbetreffende kaderlid te lopen.

Wel kan met het desbetreffende lid gesproken worden over het feit dat er sprake kan zijn van het dubbele petten probleem en dat het desbetreffende kaderlid zich daar wel bewust van moet zijn. Dat hij deelneemt aan de onderhandelingen als lid van de vakorganisaties, niet als vertegenwoordiger van de OR.

Een ondernemingsraad kan alleen via de kantonrechter een lid uitsluiten/schorsen. Er moet dan sprake zijn van een ernstige belemmering waardoor de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig worden belemmerd of het overleg met de ondernemer ernstig wordt belemmerd. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze ernstige belemmering niet snel wordt aangenomen. Het moet dan gaan om het opzettelijk en herhaald verstoren van de orde of een inbreuk op de democratische spelregels of een combinatie van die twee. Dat geldt overigens ook voor het keer op keer schenden van de geheimhoudingsplicht en het verspreiden van onwaarheden onder het personeel.

 

STEL HIER UW VRAAG
  • Graag invullen zodat wij u kunnen bereiken voor aanvullende informatie op uw vraag
  • Kruis hier aan onder welke categorie uw vraag valt.
ONZE ADVISEURS
Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht bij Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en expert op snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht. Met name fusies, overnames en financieringen. Docent aan Tilburg University. Tevens actief op sportrecht en zorgrecht. Schreef het Handboek voor Cliëntenraden. Studeerde cum laude af voor specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij is tevens bestuurslid bij de BVMP.
Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden. Sterk in samenwerking en mensen enthousiasmeren en coachen.

Wim werkt bij Edmond Halley Pensioenadviseurs

Rob Latten

Rob Latten

Rob Latten is al 20 jaar werkzaam in het strategische en financiële gebied. In de rol van medewerker, manager, trainer en adviseur. Rob is als senior lecturer verbonden aan de Rotterdam Business School, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam en verzorgt lessen op het gebied van strategie, financiën en verandermanagement. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf  (De VerandermotOR) dat gespecialiseerd is in het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties en veranderprocessen op het gebied van strategie en financiën. In 2016 is zijn geheel herziene versie van zijn boek “Ondernemingsraad voor dummies”, geschreven met diverse gerenommeerde vakgenoten, verschenen. Ook het boek “OR en Financiën” is mede van zijn hand. Rob geeft regelmatig lezingen, webinars en workshops over het thema.