Voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van een scholenstichting in Maastricht zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de organisatorische/secretariële werkzaamheden en licht beleidsondersteunend.

Administratieve taken / organiserende taken

 • Agenda opstellen en verspreiden van stukken
 • Notuleren tijdens GMR-bijeenkomsten en tijdens eventuele extra bijeenkomsten
 • Bijhouden voortgangslijsten e.d.
 • Bijhouden website(onderdeel) GMR
 • (Zelfstandig) opstellen van brieven, o.a. n.a.v. besluiten GMR
 • Uitvoering geven aan verkiezingen
 • Organisatie scholing voor medezeggenschap etc.
 • Planning (waaronder opstellen jaaragenda GMR)
 • Informatiebeheer (post, distributie, archief)

Inhoudelijke taken

 • In de gaten houden van /afstemmen met de wettelijke kaders (advies, instemming)
 • Volgen en up to date houden van wettelijke kaders
 • Voorbereiden, inlezen van stukken, grote lijnen eruit halen: over welke issues moet de GMR iets zeggen, een mening hebben?
 • Bewaken van afspraken/besluiten
 • Agenda bewaking (jaarplanning+lange termijnplanning zoals bewaken statuten)
 • Inwerken nieuwe leden
 • Zelfstandig (ongevraagd) informatie verzamelen, interpreteren en verspreiden omtrent WMS

Communicatieve taken

 • Overleggen met voorzitter en bestuurder (en/of bestuurssecretaris) met betrekking tot de agenda
 • Communiceren met vakbond of andere instanties m.b.t. bepaalde rechten/plichten
 • Deelnemen aan de diverse overleggen binnen de GMR (wanneer aan de orde)

Kennis en vaardigheden:

 • Gestructureerd werken en overzicht houden
 • Pro actief zijn
 • Affiniteit met onderwijs
 • Goede communicatie vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van Office365 pakket (o.a. Word, Excel, Teams…)
 • Kennis van relevante wetgeving, waaronder de WMS
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en verwoorden
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. De opdrachtovereenkomst is in eerste instantie tot het einde van dit schooljaar (zomer 2021).

Werkdagen

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdagavond. Een vergaderschema is beschikbaar. 

Locatie

De vergaderingen van de GMR gaan vooralsnog via Teams. Met het oog op de toekomst wordt wel geworven in de omgeving Maastricht. 

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 7 december 2020 om 9.00 uur

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 14 december 2020.

Januari 2021

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?