In juni van dit jaar heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de juridische kosten voor het voeren van een rechtszaak door een cliëntenraad. De Hoge Raad heeft in de uitspraak bevestigd dat de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de juridische kosten van de cliëntenraad.

In artikel 2 lid 5 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is bepaald dat de kosten voor het voeren van rechtsgedingen door de cliëntenraad, slechts ten laste komen van de zorgaanbieder indien de zorgaanbieder van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

De casus

In deze casus had de cliëntenraad de zorgaanbieder vooraf in kennis gesteld van de kosten die verbonden waren aan de rechtszaak. De cliëntenraad had vooraf aan de bestuurder een eerste kosteninschatting gestuurd. Gaande de procedure bleken de kosten uiteindelijk hoger uit te vallen dan de eerste inschatting. De zorgaanbieder weigerde deze hogere kosten te betalen. Uiteindelijk wordt de vraag aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad dient dan te beoordelen of de gemaakte kosten in redelijkheid zijn gemaakt en of deze een redelijke omvang hebben. De Hoge Raad doet echter geen uitspraak over de hoogte van de kosten maar oordeelt enkel dat niet is gebleken dat er onredelijke kosten zijn gemaakt of dat deze kosten een onredelijke omvang zouden hebben. De uiteindelijke conclusie van het verhaal was dan ook dat de zorgaanbieder deze hogere kosten voor de procedure dan ook diende te betalen.

Overigens is er in de WMCZ weinig wettelijk geregeld over de kosten van een cliëntenraad. Het enige wetsartikel is het artikel wat hierboven al is aangehaald. Dit wetsartikel moet voorkomen dat wegens een gebrek aan financiële middelen de cliëntenraad zich niet zou kunnen wenden tot de rechter. Verder is in de WMCZ alleen geregeld dat de cliëntenraad over de materiële middelen van de instelling kan beschikken. Denk dan bijvoorbeeld aan een vergaderruimte of printfaciliteiten.

In de WMCZ is echter niets geregeld over de kosten van scholing of de kosten voor het inschakelen van deskundige. Voor de ondernemingsraad is dit in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wel geregeld. Zo regelt artikel 22 van de WOR dat alle kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van de ondernemingsraad ten laste komen van de ondernemer.

Ongelijkheid cliëntenraad en ondernemingsraad

Het wetsvoorstel om de WMCZ te wijzigen wil deze ongelijkheid tussen de cliëntenraad en de ondernemingsraad opheffen. In de laatste voorstellen is opgenomen dat de zorgaanbieder wordt verplicht om de cliëntenraad toe te staan om van de noodzakelijke voorzieningen gebruik te maken alsmede financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad nodig heeft om zijn taak te vervullen. Daarnaast wordt ook voor de cliëntenraad het recht op scholing en onafhankelijke ondersteuning opgenomen. Kortom de cliëntenraad krijgt met deze voorstellen dezelfde rechten als de ondernemingsraad.

Buiten deze wijzigen wordt de WMCZ op meer vlakken grondig gewijzigd. Wil je meer weten over (de wijzigingen voor de) cliëntenraad kijk dan naar het Webinar van 6 november a.s.!

Actualiteiten wet medezeggenschap cliëntenraden zorg | WEBINAR
6 november | 10:00 – 11:00

Medezeggenschap kent verschillende vormen. Eén van de medezeggenschapsorganen is de cliëntenraad. Wat regelt de Wet medezeggenschap clientenraden zorg (Wmcz) precies?

Share This