de wijzigingen in de Arbowet

Het bericht dat de werknemers van Primark onder slechte arbeidsomstandigheden werkzaam zijn, deed flink wat stof opwaaien in de media. Een interessant gegeven was dat Primark geen ondernemingsraad had ingesteld. Was er wel een ondernemingsraad geweest, dan was het misschien wel niet zo ver gekomen. Een ondernemingsraad heeft namelijk een flinke vinger in de pap voor wat betreft het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de onderneming.

Verplicht arbobeleid
Een werkgever is verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Hij moet een beleid voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Mogelijke risico’s moet hij voorkomen of beperken. Denk in dit kader bijvoorbeeld denken aan het verstrekken van veiligheidsmiddelen, zoals een helm of beschermende schoenen, maar ook aan het opstellen van een beleid om stress en werkdruk te voorkomen.

Rol van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol voor als het gaat om arbeidsomstandigheden in de onderneming. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat de ondernemingsraad zo veel als in zijn vermogen ligt moet zorgen dat de voorschriften over arbeidsomstandigheden worden nageleefd. De WOR kent de ondernemingsraad dan ook een aantal rechten en bevoegdheden toe. Het meest in het oog springend is het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1 sub d WOR inzake regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, en re-integratiebeleid. Let op, de WOR bevat geen totaalplaatje. Ook de Arbeidsomstandighedenwet kent de ondernemingsraad een belangrijke rol en bevoegdheden toe. Zo kan de ondernemingsraad bijvoorbeeld de Inspectie SZW verzoeken om een onderzoek uit te voeren.

Wetswijziging
Momenteel is er is een wetwijziging van de Arbeidsomstandighedenwet op handen. Het hoofddoel van de wijziging is dat preventie hoger in het vaandel komt te staan en dat verschillende betrokkenen (werkgever, werknemer en ook de ondernemingsraad) meer betrokken zijn en meer samenwerken. Het is de bedoeling dat de wijzigingen op 1 juli 2017 in werking treden. Een aantal van de wijzigingen is met name relevant voor de individuele werknemer, zoals de consultatiemogelijkheid bij de bedrijfsarts en het recht op een second opinion. De rol van de ondernemingsraad bij de invoering van deze wijzigingen mag echter niet worden onderschat. En dat is niet het enige. Het wetsvoorstel versterkt namelijk ook direct de positie van de ondernemingsraad.

Het is van groot belang dat de ondernemingsraad zich bewust is van zijn bevoegdheden en rechten. Juist dan kan hij op effectieve wijze invloed uitoefenen op het arbeidsomstandighedenbeleid. Meer weten?

 

Meld je aan voor het webinar op 9 juni 2017. We starten met een overzicht van de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake arbeidsomstandigheden. Hoe zat het ook al weer? Via welke kanalen kan de ondernemingsraad succesvol invloed uitoefenen op de arbeidsomstandigheden? Vervolgens gaan we in op de aankomende wijzigingen. Wat gaat er precies veranderen? Waar moet de ondernemingsraad op letten? En vooral: wat betekent dit voor de positie van de ondernemingsraad? Hoe wordt deze versterkt?

De Arbeidsomstandighedenwet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer. Er verandert nogal wat. Onder meer moet er een spreekuur worden ingevoerd, zodat medewerkers de bedrijfsarts kunnen raadplegen voordat er sprake is van verzuim. Medewerkers krijgen recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts. De ondernemingsraad krijgt een nieuw instemmingsrecht. En er wijzigt meer.

Karen Maessen en Manouk Milbou bespreken alle wijzigingen en de impact daarvan op de arbo-spelers. Zij geven concrete aandachtspunten voor ondernemingsraden. Er is gelegenheid om vragen te stellen tijdens de webinar. Aan het einde van deze webinar kunt u aan de slag.

Karen Maessen

Karen Maessen

Advocaat

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht en is als auteur van de Rechtspraak voor Medezeggenschap altijd op de hoogte van de laatste jurisprudentie. In het procesrecht schreef zij al menig verzoekschrift aan de Ondernemingskamer. Haar adviezen zijn grondig en volledig. Ze is ook werkzaam op het gebied van arbeidsrecht.

Manouk Milbou

Manouk Milbou

Juridisch medewerker

Afgestuurd Bedrijfskunde en Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialismen zijn arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal.

Share This