SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

De SER heeft tot taak de medezeggenschap in organisaties en ondernemingen te bevorderen. Daarvoor is de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld. Haar kerntaak is “het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en van de kwaliteit daarvan in ondernemingen”.

De CBM richt zich op:

  • het bevorderen van de kwaliteit van medezeggenschap;
  • het bevorderen van het gebruik van bestaande faciliteiten voor de OR en het verminderen van onderbenutting en knelpunten; en
  • het bevorderen van innovatie van medezeggenschap in het licht van veranderende arbeidsverhoudingen en organisatiestructuren van ondernemingen.

De CBM heeft diverse praktische handreikingen voor ondernemingsraden opgesteld. Naast een tool om een OR-reglement op te stellen, vind je op de website https://www.ser.nl/nl/thema/or-medezeggenschap ook handreikingen over hoe als OR om te gaan met scholing en ontwikkeling, technologische ontwikkelingen, arbeidsvoorwaarde pensioen, faillissement e.d.

Ook adviseert de CBM kabinet en parlement over medezeggenschap, zoals het advies aan de minister van SZW over het betrekken van flexwerkers bij medezeggenschap. Verder behandelt de commissie verzoeken van ondernemingen die ontheffing willen van de wettelijke verplichting een ondernemingsraad in te stellen.

Daarnaast heeft de SER bedrijfscommissies voor de marktsectoren ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector. Via de website kan een bemiddelingsverzoek worden ingediend. Ook geeft de bedrijfscommissie voorlichting over medezeggenschap en vind je op de website veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Daarnaast is de stichting SCOOR-RMZO bij de SER ondergebracht. De stichting bewaakt de kwaliteit van bureaus en opleiders die or-opleidingen verzorgen. De stichting realiseert dit door het opzetten en het beheren van een certificeringsregeling en een kwaliteitsregister. Zo is voor de OR en de bestuurder duidelijk welke bureaus en opleiders aan de kwaliteitseisen voldoen.