De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), heeft als doel goed onderzoek te stimuleren ten behoeve van de medezeggenschap. Ook wil de SOMz bevorderen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de praktijk van medezeggenschap in ondernemingen en instellingen.

Vooral met het oog op dit laatste organiseert de SOMz jaarlijks een congres voor ieder die betrokken is bij de medezeggenschap in Nederland. Dit jaar is gekozen voor thema Wetenschap, medezeggenschap en robotisering. Met dit congres hebben ze specifiek voor ogen ontwikkelingen in de arbeid zoals die vanuit wetenschap en beleid verwacht worden inzichtelijk te maken voor de praktijk van de medezeggenschap. Ze willen dit bereiken door OR-bestuurders en de intermediairs voor de medezeggenschap, te weten opleiders van ondernemingsraden, adviseurs en juristen, in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers.

Jaarcongres van de SOMz op 8 januari 2018

Namens OR-ondersteuning was ik aanwezig bij dit congres. Robotisering krijgt langzamerhand meer aandacht. In de vakbladen wordt er aandacht aan besteed, de SER wijdde er al eens een congres aan en ook tijdens het laatste congres van de Alliantie voor Governance en Medezeggenschap stond het item op de agenda.

Men merkte op dat er veel discussie is over robotisering op macro-niveau, maar dat er nog weinig concreets is op organisatieniveau. In Nederland worden robots over het algemeen niet enkel ingevoerd vanuit het oogpunt van kostenreductie, maar ook vanuit kwaliteitsperspectief (er kan werk van een constante kwaliteit geleverd worden).

Belangen werkgevers:

 • Meer rendement
 • Bedrijf is toekomstbestendiger
 • Minder arbeidsconflicten
 • Besdtaanszekerheid is zekerder

Belangen werknemers:

 • Nieuwe taken
 • Werk wordt diverser/uitdagender/interessanter
 • Meer samenwerken

Jan Popma legde uit dat digitalisering en robotisering niet alleen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, maar ook voor de kwaliteit van het werk. Robots hebben invloed op:

 • de inhoud van het werk;
 • arbeidsomstandigheden;

Dit biedt aanknopingspunten voor de ondernemingsraad. Bij de invoering van robots, moet hij vooral letten op de volgende drie aspecten:

 • Ethiek: privacy, duurzaamheid
 • Juridisch: gelijke behandeling, keuring, privacy
 • Sociaal:

Ondernemingsraad, wacht niet op een adviesaanvraag, maar wend je invloed aan tijdens een artikel 24-overleg door het met de bestuurder over de uitgangspunten en criteria te hebben waaraan moet worden voldaan. Weet wat er in de sector gebeurt op dit gebied, en leer van andere bedrijven.

Wat kan een ambtelijk secretaris ondernemingsraad hier aan bijdragen? Zorg dat de ondernemingsraad die je ondersteunt kan beschikken over actuele informatie op het ethisch, juridisch en sociale vlak. Zoek informatie bij de vakbonden en werkgeversorganisaties.

FNV heeft bijvoorbeeld een robotiseringsfonds. Ook sommige cao’s hebben al het een en ander hierover opgenomen (bijv. Metalektro).