Ja. Dit vloeit voort uit de WOR art. 27 lid 2 . … “Hij (de ondernemer) verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.”