Vakbondsleden die in een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zitten zijn automatisch kaderleden van de vakorganisaties. Zij zijn als het ware vrijwilligers voor de vakorganisatie. Belangrijk is om het onderscheid tussen kaderlid en ondernemingsraadslid goed te maken.
Herzieningen of opstellen van sociale plannen zijn in principe een vakbondsaangelegenheid. De vakorganisaties nemen dan dus deel aan de onderhandelingen. De vakorganisaties mogen kaderleden uitnodigen om aan de onderhandelingen deel te nemen. De kaderleden zijn immers ook lid bij de desbetreffende vakorganisatie en nemen in de hoedanigheid van lid van de vakorganisatie dan ook deel aan de onderhandelingen of zijn toehoorder.
Echter de ondernemingsraad mag in het kader van het adviesrecht over de reorganisatie ook adviseren over de ondervanging van de personele gevolgen en dus ook over het (herziende) sociaal plan. De ondernemingsraad mag het sociaal plan in zijn afweging meenemen.
Er kan inderdaad sprake zijn van belangenverstrengeling/dubbele petten. Maar het kaderlid kan niet eenzijdig namens de ondernemingsraad optreden of besluiten nemen. Dat kan alleen de ondernemingsraad zelf.
De ondernemingsraad zal niet kunnen voorkomen dat dit kaderlid deelneemt aan de onderhandelingen, als hij als kaderlid wordt uitgenodigd namens de vakorganisatie. Maar dit kaderlid kan ook alleen aan de onderhandelingen deelnemen als lid van de vakorganisaties, niet als vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan ook altijd zelf het contact met de vakorganisaties en de werkgever opzoeken, dat hoeft niet via het desbetreffende kaderlid te lopen.

Wel kan met het desbetreffende lid gesproken worden over het feit dat er sprake kan zijn van het dubbele petten probleem en dat het desbetreffende kaderlid zich daar wel bewust van moet zijn. Dat hij deelneemt aan de onderhandelingen als lid van de vakorganisaties, niet als vertegenwoordiger van de OR.

Een ondernemingsraad kan alleen via de kantonrechter een lid uitsluiten/schorsen. Er moet dan sprake zijn van een ernstige belemmering waardoor de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig worden belemmerd of het overleg met de ondernemer ernstig wordt belemmerd. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze ernstige belemmering niet snel wordt aangenomen. Het moet dan gaan om het opzettelijk en herhaald verstoren van de orde of een inbreuk op de democratische spelregels of een combinatie van die twee. Dat geldt overigens ook voor het keer op keer schenden van de geheimhoudingsplicht en het verspreiden van onwaarheden onder het personeel.