Nee. Als alleen de pensioenleeftijd naar 68 jaar verschuift en de opbouw gelijk blijft, is dit een verslechtering van je pensioenopbouw. Er wordt wel evenveel pensioen opgebouwd maar daarvoor moet je wel een jaar langer werken

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.