Wat is een ambtelijk secretaris?

De OR zal in het algemeen een van zijn leden kiezen tot zijn secretaris. Met ‘de Secretaris van de OR’ (de bestuurlijk secretaris) wordt dan ook meestal deze persoon bedoeld die door de OR uit zijn midden is gekozen.
Het komt nogal eens voor dat de ondernemer/bestuurder (op zijn kosten) aan de ondernemingsraad een andere in of voor de onderneming werkzame persoon, niet zijnde OR-lid, als secretaris ‘toevoegt’. Deze persoon wordt veelal aangeduid als de ‘ambtelijk secretaris’.

Sinds maandag 18 maart jl. wordt er op de website van de Sociaal Economische Raad ook melding gemaakt van de functie van ambtelijk secretaris (zie: ‘Veelgestelde vragen | Overige medezeggenschapsvragen’)

Eén van de thema’s van de SER is ‘OR en medezeggenschap’.  De SER heeft namelijk op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Op de website van de SER staat daarom veel nuttige en praktische informatie voor ondernemingsraden.   

WEBSITE SER

Wanneer heeft de OR recht op een ambtelijk secretaris?

Overzicht kennis en ervaring ambtelijk secretaris