Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure*

Deze leveringsvoorwaarden gelden wanneer u een opdracht verstrekt aan of gebruik maakt van de diensten van Divi Recruitment B.V., al dan niet handelend onder de namen MZ-ondersteuning, OR-ondersteuning en VerkiezingenOR (“wij” of “ons”).

Op deze voorwaarden kan een beroep worden gedaan door alle aan ons verbonden personen en hun eventuele bestuurders, (rechts)opvolgers onder algemene titel en (middellijke) aandeelhouders, alsmede ingeschakelde derden. Onder “aan ons verbonden personen” wordt verstaan degenen die voor of ten behoeve van ons, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen alsof zij ons zijn.

Totstandkoming opdracht

1.    Al uw opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ons, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan ons verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2.    Overeenkomsten tussen ons en u komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door ons van uw opdracht dan wel nadat wij met de uitvoering overeenkomstig de gegeven opdracht zijn begonnen.

3.    De na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn voor beide partijen van toepassing indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Annuleren, opzeggen en verlengen opdracht

1.    Indien u binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht deze annuleert, dan kunnen wij alsnog een declaratie indienen voor de afgesproken uren.

2.    Tussentijds opzeggen van de opdracht kan door beide partijen geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. In dat geval hebben wij recht op een naar redelijkheid vast te stellen loon.

3.    Indien u de opdracht wilt verlengen, kan dit na overleg met en goedvinden van ons.

Vervanging

Is een door ons voor u ingeschakelde partij onverhoopt verhinderd, dan zorgen wij in overleg met u voor een geschikte vervanger. Lukt dit niet of wanneer u dit niet wenst, overleggen wij met u over een nieuwe datum voor de uitvoering.

Betalingsvoorwaarden

1.    Betaling van onze facturen dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

2.    Indien u niet tijdig voldoet aan een betalingsverplichting zijn wij per direct gerechtigd de overeenkomst met u te ontbinden, met onmiddellijke ingang te opzeggen en/of te opschorten.

Prijsindexering

Wij zijn gerechtigd jaarlijks het uurtarief aan te passen aan de hand van de inflatiecorrectie die wordt bepaald door de CBS prijsindex.

Evaluatie

Wij vragen u mee te werken aan de mondelinge en schriftelijke evaluatie na afloop van onze dienstverlening.

Aansprakelijkheid

  1. Wij zullen onze werkzaamheden zorgvuldig verrichten met inachtne-ming van de specifieke deskundigheid die van ons verwacht mag wor-den. Wij zijn echter niet verplicht een (verwacht) resultaat te behalen.

2.    Wij zijn onder een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade, tot een bedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis en een maximumbedrag van € 5.000.000,00 per jaar. Al onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door onze verzekering gedane uitkering te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Aan ons verbonden personen zijn nooit aansprakelijk.

3.    Als onze verzekering in een geval geen dekking biedt, is ieder recht op vergoeding van ons jegens u beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie gedurende het tijdsvlak waarin de gebeurtenis plaatsvond.

4.    De beperkingen onder 2 en 3 gelden niet als de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van ons.

Eigendom

Op al het schriftelijke en digitale materiaal dat wij u ter beschikking stellen, rust auteursrecht. Het mag dus niet zonder onze schriftelijke toestemming worden verveelvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Geheimhouding

Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Klachten en geschillen

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening dan gaan wij er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de adviseur/ambtelijk secretaris. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat, dan kunt u schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:

Divi Recruitment B.V.
Blekerssingel 37
2806 AB Gouda
info@or-ondersteuning.nl

Na ontvangst wordt de klacht door ons gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt binnen twee werkdagen contact met u opgenomen om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is. Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er door ons zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd. De adviseur of ambtelijk secretaris zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze na.

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, zal het geschil worden vastgesteld of beslecht door bindend advies van een onafhankelijke derde.

De kosten daarvan worden door ons betaald. Indien u daar niet op in gaat, kan u geen beroep meer doen op het door u gestelde gebrek in onze prestatie.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing bij het inlenen van uitzendkrachten. In dit geval zijn de Algemene Voorwaarden van de Algemene Bond voor Uitzenbureaus van toepassing

0182 231 270