Voor de centrale medezeggenschapsraad van een scholengroep gevestigd in Almere (18 leden) zijn wij op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris voor de beleidsondersteunende en organisatorische/secretariële werkzaamheden. 

Werkzaamheden

 • Voorbereiding van de vergaderingen, het agenda-overleg met het CvB, de overlegvergadering met het CvB, de interne CMR-vergaderingen en de eventuele commissievergaderingen: het medeopstellen en bewaken van de jaarplanning, het opmaken en uitwerken van de agenda’s , het tijdig versturen van de vergaderstukken, het bewaken van de acties en het reserveren van vergaderruimtes.
 • Notuleren van de vergaderingen, inclusief het maken van bijbehorende besluitenlijsten en samenvattingen ten behoeve van het achterban bericht.
 • Vervullen van de rol van centraal contactpersoon van de CMR, inclusief het behandelen van alle inkomende post, verzorgen van de uitgaande in- en externe correspondentie en het bijhouden van het CMR-archief.
 • Beleidsvoorbereidende werkzaamheden, zoals het signaleren van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, het verzamelen van informatie in opdracht van de CMR of CMR-commissie, het bewaken van advies- en instemmingsprocedures, het toetsen van advies- en instemmingsaanvragen aan de wet, het meeschrijven aan het CMR-beleidsplan en het CMR-jaarverslag en het bijhouden/beheren van het CMR-reglement.
 • Communicatieve werkzaamheden, zoals het beheren van de intranetsite voor wat betreft het deel over de CMR, het regelen van de CMR-nieuwsbrief in print en mail, het arrangeren van achterbanbijeenkomsten, opzetten en verwerken van achterbanenquêtes.
 • Financieel-administratieve werkzaamheden, zoals het opstellen van de begroting van de CMR en het bewaken van het CMR-budget, in samenspraak met de financiële administratie.
 • Coördineren van de scholing van de CMR en de CMR-commissies, inclusief het selecteren van de juiste scholing, het zelf deelnemen aan deze scholing, het regelen van opleidingslocaties en voorbereiden van het contract met de opleider. Hieronder valt ook het doen van voorstellen in het kader van het inwerkprogramma voor nieuwe leden van de CMR.
 • De GMR’en PO en VO waar nodig bijstaan bij het organiseren van reguliere en tussentijdse CMR-verkiezingen, inclusief het desgewenst ondersteunen bij het opstellen van lijsten met kiesgerechtigden en verkiesbare leden van de GMR’en, ondersteunen bij het opzetten van een stemprocedure, ondersteunen van de verkiezingscommissie binnen de GMR, het informeren van alle partijen die bij verkiezingen betrokken zijn en het inwerken van nieuwe CMR-leden.
 • Signaleren en melden van afwijkingen op de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, met name de WMS of andere relevante wetgeving. Bijhouden van actuele ontwikkelingen op dit terrein en dit onder aandacht brengen van CMR.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

De ideale ambtelijk secretaris heeft een achtergrond in het begeleiden van medezeggenschapsraden en hem/haar spreekt vooral pionieren in de opbouwfase extra aan. De profielschets voor een ambtelijk secretaris bestaat uit de volgende aspecten:

 • verbindend en sensitief op mens en proces, helpend naar de mens, scherp op de inhoud;
 • georganiseerd en punctueel;
 • durft aan te spreken op een menselijke manier, zodat het resultaat behaald wordt;
 • is stijlflexibel, kan schakelen tussen meerdere communicatiestijlen en is zich hierbij bewust van de positie en het krachtenveld;
 • geeft medezeggenschap inhoudelijk vorm (faciliteert de dialoog);
 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de stichting;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken;
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit);

 

  l

  Aanstelling

  Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

  Duur

  In eerste instantie voor het schooljaar 2021/2022

  Werkdagen

  In overleg

  Locatie

  De vergaderingen vinden in de avonduren plaats in Almere. De overige uren kunnen in overleg thuis worden ingevuld. 

  Procedure

  Sluitingsdatum:

  Datum gesprekken:

  Startdatum:

  Bijzonderheden:

  Uiterlijk maandag 4 oktober a.s. om 17.00 uur

  Zo snel mogelijk.

  Zo snel mogelijk.

  Voorkeur voor kandidaten die in de buurt van Almere wonen.

  Interesse in deze opdracht?

  Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?