Voor een scholenstichting in Rotterdam zijn we op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris voor de verdere professionalisering van de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad.

Werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de GMR-bijeenkomsten
 • Bijhouden en bewaken van actie- en besluitenlijsten
 • Bewaken van afspraken en procedures
 • Informatiebeheer (post, distributie, archief)
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Advies en begeleiding bij de prioritering van de te agenderen/behandelen onderwerpen
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer adviezen en beleidsstukken.
 • Opstellen van conceptbrieven, adviezen en instemmingen n.a.v. besluiten GMR
 • Advies bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de achterban.
 • Beheren van de Sharepoint GMR
 • Uitvoering geven aan verkiezingen
 • Organisatie scholing voor medezeggenschap etc.
 • Planning (waaronder opstellen jaaragenda GMR)

Kennis en vaardigheden:

 • Gestructureerd werken en overzicht houden
 • Pro actief zijn
 • Affiniteit met onderwijs
 • Goede communicatie vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk
 • Kennis van Office365 pakket (o.a. Word, Excel, Teams…)
 • Kennis van relevante wetgeving, waaronder de WMS
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en verwoorden

Vergaderdata GMR 2021

 • Dinsdag 26 jan
 • Dinsdag 30 maart
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie tot einde van het schooljaar met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

In overleg. De GMR vergaderingen vinden in de avonduren plaats. (Zie vergaderdata)

Locatie

De vergaderingen vinden nu digitaal plaats en zodra het weer kan in Rotterdam. 

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 1 maart 2021 om 9.00 uur

Week 10 en week 11.

Dinsdag 23 maart 2021

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?